GIỚI THIỆU
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số người đang online: 12
  Số lượt truy cập: 486104
  QUẢNG CÁO
  LỊCH SINH HOẠT KHỐI MẪU GIÁO NĂM HỌC 2017- 2018 10/01/2018 2:13:27 CH
  .

  TRƯỜNG MN TÂN THỦY

  Thêi gian biÓu KHỐI MẪU GIÁO

   

  Thêi  gian

   

   

  C¸c ho¹t ®éng

   

   

  Néi dung ho¹t ®éng

       Mïa hÌ

     Mïa ®«ng

   

   

  6h45 - 8h00

   

   

  7h - 8h20

   

   

  §ãn trÎ

  - §ãn trÎ vµo líp, trao ®æi víi phô huynh, ®iÓm danh, cho trÎ ch¬i theo ý thÝch.  ThÓ dôc s¸ng

  - æn ®Þnh líp häc, th¶o luËn víi trÎ vÒ ho¹t ®éng trong ngµy (Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò).

   

  8h - 8h40

   

   

  8h20 - 9h

   

  Hot động hc

   

  Học (Hoạt động chung)

   

  8h40 - 9h20

   

  9h - 9h40

   

  Ch¬i vµ ho¹t ®éng ë c¸c gãc

   

  - Ch¬i vµ ho¹t ®éng ë các gãc

   

   

  9h20 - 10h

   

  9h40 - 10h20

   

  Ho¹t ®éng ngoµi trêi

   

  - Hoạt động ngoài trời

   

  10h - 11h10

   

  10h20 - 11h40

   

  VÖ sinh,¨n trưa

   

  - Tæ chøc bữa ăn chính  trưa cho  trẻ.

   

  11h10 - 14h

  11h40 - 14h

     Ngñ trư­a

   

  - Tæ chøc cho trÎ ngñ.

  14h - 14h40

  14h- 14h40

  VS- ¡n b÷a phô

  - VÖ sinh, vËn ®éng nhÑ. ¡n b÷a phô.

   

  14h40- 15h40

  14h40 - 15h40

  Ho¹t ®éng chiÒu vµ ch¬i theo ý thÝch

  - H­ưíng dÉn trß ch¬i míi, thùc hiÖn c¸c lo¹i v, lµm quen, «n luyÖn thơ chuyện , bài hát- Ch¬i theo ý thÝch.BiÓu diÔn v¨n nghệ.

   

  15h40 - 17h

  15h40- 17h

  VS- tr¶ trÎ

  - VÖ sinh, ch¬i tù do, tr¶ trÎ.

   

   

  TÌM KIẾM


  Hỗ trợ trực tuyến
  Dương Thị Thúy Hà
  Dương Thị Thúy Hà
  Đỗ Thanh Hương
  Đỗ Thanh Hương
  Quản trị Website
  Quản trị Website
  ĐĂNG NHẬP

  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  HÌNH ẢNH
  LIÊN KẾT WEBSITE


  TRƯỜNG MẦM NON TÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
  Điện thoại: 0232.3959513 - Email: mntanthuy@lethuy.edu.vn
  Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com