GIỚI THIỆU
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số người đang online: 15
  Số lượt truy cập: 271608
  QUẢNG CÁO
  PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH CBGVNV NĂM HỌC 2017 - 2018 9/21/2017 9:23:24 PM
  .

       PHÒNG GD&ĐT L THU          CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

  TRƯỜNG MM NON TÂN THU                        Độc lp - T do - Hnh phúc

   

                                                                          Tân  Thu, ngày 26 tháng 9 năm 2017

   

  PHÂN CÔNG PHN HÀNH

  TRONG TRƯỜNG MM NON TÂN THU NĂM HC 2017 - 2018

   

  Căn c vào tình hình thc tế ca nhà trường. Ngày 26 tháng 9  năm 2017, Trường Mm non Tân Thu đã tiến hành Hi ngh trin khai nhim v năm hc 2017 - 2018, các phn hành trong nhà trường được phân công như sau:

  1. Đ/c Dương Th Thúy Hà: Hiu trưởng- BTCB

  - Ph trách chung. Trc tiếp ch đạo các hot động ca nhà trường.

  - Thc hin quy chế dân ch trong nhà trường, tài chính, kế hoch, xây dng CSVC, đội ngũ, thanh tra.

  - Ch đạo công tác ph cp. Kim định cht lượng.

  - Ch đạo công tác thanh tra, kim tra chuyên môn ca nhà trường.

  - Ch tch Hi đồng thi đua

  - Trưởng ban phòng chng lt bão ca trường, ch đạo công tác an toàn trt t trường hc, an toàn giao thông ca nhà trường.

  2. Đ/c Đỗ Thanh Hương - P. Hiu trưởng:

  - Trc tiếp tham mưu giúp Hiu trưởng nhng công vic sau:

  - Ch đạo các HĐ đim trường Tin Phong

           - Chu trách nhim ch đạo chuyên môn, cht lượng khi mu giáo bé, nh. Phê duyt chương trình và ch đạo thc hin chương trình, kế hoch ca khi ph trách.

                  - Cùng Đ/c Huyn lp kế hoch thao ging, d gi và BDCM cho đội ngũ.

  - Ph trách các ngày hi, ngày l, đại hi, hi ngh trong trường,

  - Ch tch công đoàn, ch đạo hot động công đoàn nhà trường.

  - Cùng Đ/c Huyn ph trách các hi thi cp trường và bi dưỡng giáo viên, hc sinh tham gia hi thi cp huyn, cp tnh.

  - Ph trách công tác tng hp s lượng, cht lượng chung toàn trường ch đạo công tác thanh tra, kim tra chuyên môn ca nhà trường.

  - Ch đạo công tác bán trú, công tác v sinh an toàn thc phm, phê duyt khu phn đim trường Tin phong - Ph trách câu lc b “Hò khoan L Thy” ca trường.

    - Ban biên tp trc tiếp ph trách trang Website ca trường, ph trách công tác viết duyt tin bài v các hot động chung ca trường.

    - Ph trách ch đạo công tác lao động, xây dng vườn rau ca bé cm Tin Phong.

  - Ch đạo ph cp tr 5 tui; PCGDXMC, P.Trưởng ban ch đạo đánh giá kim định cht lượng trường MN. P.Trưởng ban phòng chng bão lt. P. Trưởng ban vì s tiến b ca ph n. Đội phó đội PCCC nhà trường.

    - Thay mt hiu trưởng điu hành hot động ca nhà trường khi được u quyn và ph trách công vic ca đ/c Nguyn Th Huyn khi Đ/c Huyn đi vng.

  - Cùng vi hiu trưởng chu trách nhim trước cp trên v các hot động liên quan ca trường và đảm nhn mt s công vic khác do hiu trưởng phân công.

  3. Đ/c: Nguyn Th Huyn - P. Hiu trưởng:

  - Trc tiếp tham mưu giúp vic cho Hiu trưởng nhng công vic sau:

      - Ch đạo các HĐ đim trường Trung tâm.

           - Chu trách nhim ch đạo chuyên môn, cht lượng khi mu giáo giáo ln, nhà tr. Phê duyt chương trình và ch đạo thc hin chương trình, kế hoch ca khi ph trách.

  - Đảm nhim công tác ch đạo bếp ăn bán trú, hot động dinh dưỡng toàn trường. Ph trách ch đạo lao động, xây dng vườn rau ca bé, vườn cây ăn qu cm Trung tâm.

               - Cùng Đ/c Đỗ Thanh Hương lp kế hoch thao ging, d gi và BDCM cho đội ngũ.

  - Cùng Đ/c Hương ph trách các hi thi cp trường và bi dưỡng giáo viên tham gia hi thi cp huyn, cp tnh.

  - Trưởng ban ch đạo các cuc vn động và phong trào thi đua "XD trường hc thân thin, hc sinh tích cc"; công tác ATGT, ATTTTH, phòng chng HIV, phòng chng cháy n, phòng chng tai nn thương tích trong nhà trường.

  - Ch đạo công tác bán trú, công tác v sinh an toàn thc phm, phê duyt khu phn đim trường Trung tâm. P. Trưởng ban phòng chng bão lt.

  - Ph trách, theo dõi ch đạo công tác mua sm CSVC, đồ dùng, tài liu, thiết b dy hc. Phó trưởng ban biên tp trang website ca trường, ph trách và duyt tin bài v mng chuyên môn ca trường. P.Trưởng ban ch đạo đánh giá kim định cht lượng trường MN. Đội phó đội PCCC nhà trường. Ch đạo công tác BDTX cho GV. Ph trách y tế hc đường.

  - Ph trách công vic ca đ/c Đỗ Thanh Hương khi Đ/c Hương đi vng.

  - Cùng vi hiu trưởng chu trách nhim trước cp trên v các hot động liên quan ca trường và đảm nhn mt s công vic khác do hiu trưởng phân công.       

  4. Đ/c Trn Th Ngân – Kế toán nhà trường.

  - Ph trách công tác kế toán, tài chính.

  - Tham mưu, giúp vic cho Hiu trưởng trong lĩnh vc tài chính.

  - Nhn và np các loi báo cáo v công tác tài chính, công tác TCCB đúng kp thi vi thi gian quy định.

  - PT Kim kê tài sn hàng năm, qun lý h sơ chng t tài chính.

  - Theo di tp hp điu tra tr 0 ->5T và danh b tr, Ph trách công tác ph cp. Tuyn sinh.

  - Qun lý phiếu ăn toàn trường, KT nhp thc phm bếp bán trú TT

  - Ph trách t điu kin các ngày l, hi ca trường.

  - Giúp đồng chí hiu trưởng tng hp các loi báo cáo v công tác TCCB.

  - Qun lý các loi h sơ có liên quan  đến nhà trường.

  - Đảm nhn thc hin mt s công vic khác do Hiu trưởng và phó hiu trưởng phân công.

  5. Đ/c: Đoàn Th Hoa – NV VT

  - PT công tác Văn Thư, văn phòng, Báo cáo. Thư ký hi đồng trường

  - Thc hin lưu tr công văn đi và đến. Ph trách bán phiếu ăn cm TT.

  - Ph trách công tác ph cp. Tuyn sinh. Theo di Tp hp điu tra tr 0 ->5T và danh b tr cùng đ/c: Ngân.

  - Cùng đ/c Hương ph trách trang Webail ca trường.

  - Đảm nhn thc hin mt s công vic khác do Hiu trưởng và phó hiu trưởng phân công.

  6. Đ/c Nguyn Th Thiêm - NVYT

  -  Đảm nhn công tác th qu. Ph trách bán phiếu ăn cm Tin Phong

  - Theo di tr khuyết tt. Theo di sc kho ca tr.

  - PT công tác kim tra, ch đạo ATTP; kim thc 3 bước toàn trường.

  - Chăm sóc vườn rau và vườn thuc nam ca bé.

  - Kim tra vic lưu mu thc ăn hàng ngày.

  - Kim tra thc đơn ăn ca tr hàng ngày cm TT.

  - Ph trách các bài viết tuyên truyn danh mc “góc ph huynh & chăm sóc sc khe”.

  - Theo di qun lý nước ung ca tr trong toàn trường.

  - Ph trách công tác tp v ca trường, cùng vi đ/c Ngân ph trách t điu kin các ngày l, hi ca trường.

  - Đảm nhn mt s công vic khác do Hiu trưởng và P.HT  phân công.

  7. Đ/c: Nguyn Th Linh – GV- UVBCHCĐ - TTCM (Khi MGL&NT)

  - GVCN Dy lp MGL1. Trưởng cm TT, Ph trách các hot động trong cm. giám sát vic tiếp phm và nhp thc phm ti đim trường TT; hàng ngày báo cáo s lượng tr ăn trong cm v b phn kế toán.

  - Ph trách chuyên môn và các hot động ca t mình. Trc tiếp ph trách chuyên môn khi MGL.

  - Ph trách công tác PCLB Đim trường TT.

  - Ph trách công tác thi đua môi trường cm TT.

  - Ph trách các bài viết v danh mc “K năng sng” trên trang Websai ca trường.

  -  Đảm nhn mt s công vic khác do Hiu trưởng và P.HT phân công.

  8. Đ/c: Lê Th Thúy Hng - giáo viên - TTCM (Khi MGN&B)

   - GVCN Dy lp MGN1-TT  cm phó cm TT, Ph trách các hot động trong cm.

  - Ph trách chuyên môn và các hot động ca t mình. Trc tiếp ph trách chuyên môn khi MGN.

  - Ph trách công tác thi đua, môi trường cm TT.

  - Ph trách các bài viết v danh mc “K năng sng” trên trang Websai ca trường.

  - Đảm nhn mt s công vic khác do Hiu trưởng và P.HT phân công.

  9. Đ/c: Nguyn Th Liên  – giáo viên TPCM (Khi MGN&B)

  - Dy lp MGB3 Đim trường Tin Phong. Trưởng cm TT, Ph trách các hot động trong cm. giám sát vic tiếp phm và nhp thc phm ti đim trường TP; hàng ngày báo cáo s lượng tr ăn trong cm v b phn kế toán.

  - Ph trách chuyên môn và các hot động ca t mình. Trc tiếp ph trách chuyên môn khi MGB.

  - Ph trách công tác PCLB Đim trường TP.

  - Ph trách công tác thi đua môi trường cm TP.

  -  Đảm nhn mt s công vic khác do Hiu trưởng và P.HT phân công

  10. Đ/c: Hoàng Th Anh Đào – giáo viên - TP khi MGL&NT.

  - GVCN nhóm tr 24 ->36 Tháng. BTTNB.

  - Cm phó cm TT, Ph trách các hot động trong cm.

  - Ph trách chuyên môn và các hot động ca t mình. Trc tiếp ph trách chuyên môn khi NT.

  - Ph trách v danh mc “Làm m trên trang Websai ca trường.

  - Đảm nhn mt s công vic khác do Hiu trưởng Và P.HT phân công.

  11. Đ/c: Dương Th The - Giáo viên - TBTTND.

  - GVCN nhóm tr 24-36 tháng TT - Trưởng ban TTND

  - Ph trách v danh mc “Làm m trên trang Websai ca trường.

  - Đảm nhn mt s công vic khác do Hiu trưởng và P.HT phân công.

  12. Đ/c Nguyn Th Mến - giáo viên - UVBCHCĐ - BTCĐ.

  - GVCN Dy lp MGL2.

  - Ph trách công tác chi đoàn.

  - Ph trách các hot động văn hóa, văn ngh th thao trong trường hc.

  - Ph trách trang trí kch bn l hi.

  -  Đảm nhn mt s công vic khác do Hiu trưởng và P.HT phân công

  13. Đ/c: Nguyn Th Quế - GV (Cm Tin Phong)

   - GVCN Dy lp MGL3. Cm phó cm Tin Phong, Ph trách các hot động trong cm. giám sát vic tiếp phm và nhp thc phm ti đim trường TT;

  - Ph trách công tác PCLB Đim trường TP.

  - Ph trách công tác thi đua môi trường cm TP.

  - Ph trách các bài viết v danh mc “Góc ph huynh” trên trang Websai ca trường.

  - Đảm nhn mt s công vic khác do Hiu trưởng và P.HT phân công.

            14. Đ/c: Lê Th Mai - GV (Cm Tin Phong).

             - Giáo viên ch nhim lp nh 3 TP

             - Ph trách công tác văn hóa, văn ngh th thao cm Tin Phong.

  - Ph trách các bài viết v danh mc “Góc ph huynh” trên trang Websai ca trường.

   - Đảm nhn mt s công vic khác do Hiu trưởng Và P.HT phân công.

  15. Đ/c: Nguyn Th Hin - GV (Cm Trung Tâm).

  - Giáo viên ch nhim lp MG bé 1 TT.

  - Ph trách công tác văn hóa, văn ngh, th dc, th thao trong cm.

  - Ph trách các bài viết v danh mc “Làm m trên trang Websai ca trường.

  - Đảm nhn mt s công vic khác do Hiu trưởng Và P.HT phân công.

  16. Đ/c: Lê Th Thêm - Giáo viên.

  - Giáo viên ch nhim lp MG bé 2 TT.

  - Ph trách các bài viết v danh mc “Làm m trên trang Websai ca trường.

  - Đảm nhn mt s công vic khác do Hiu trưởng Và P.HT phân công.

  17. Hoàng Th Thu Hương - GV (Cm Trung Tâm)

  - Giáo viên ch nhim lp MGN 2 TT.

  - Ph trách các bài viết v danh mc “Góc ph huynh” trên trang Websai ca trường.

  - Đảm nhn mt s công vic khác do Hiu trưởng Và P.HT phân công.

  18. Đ/c Hoàng Th Bích Nhi - GV ( Cm Trung Tâm)

  - Giáo viên lp MGN 2 -  TT.

  - Ph trách các bài viết v danh mc “Làm m trên trang Websai ca trường.

  - Đảm nhn mt s công vic khác do Hiu trưởng Và P.HT phân công.

  19. Đ/c: H Th L - Giáo viên.

  - Dy lp MGL1 cùng đ/c Linh.

  - Đảm nhn mt s công vic khác do Hiu trưởng Và P.HT phân công.

  20. Đ/c: Đỗ Th Tho - Giáo viên

  - Dy lp MGL2 cùng đ/c Mến.

  - Đảm nhn mt s công vic khác do Hiu trưởng Và P.HT phân công.

  21. Đ/c: Dương Th Thùy Du - Giáo viên.

  - Dy lp NT 1. 24 ->36T cùng đ/c The.

  - Đảm nhn mt s công vic khác do Hiu trưởng Và P.HT phân công.

  22. Đ/c: Võ Th Duyên - Giáo viên.

  - Dy lp MGB3 cùng đ/c Liên.

  - Đảm nhn mt s công vic khác do Hiu trưởng Và P.HT phân công.

  23. Hoàng Th Tho - Giáo viên.

  - Dy lp NT2 cùng đ/c Đào.

  - Đảm nhn mt s công vic khác do Hiu trưởng Và P.HT phân công.

  24. Đ/c: Dương Th Oanh - GVHĐ (Cm Trung Tâm)

  - Dy lp MGB2 cùng đ/c Thêm.

  - Ph trách công tác văn hóa, văn ngh, TDTT, Các phong trào hot động l hi trong nhà trường.

  - Đảm nhn mt s công vic khác do Hiu trưởng Và P.HT phân công.

  25. Đ/c: Hoàng Th My Pha - GVHĐ (Cm Trung Tâm)

  - Dy lp MGN1 cùng đ/c Hng.

  - Ph trách công tác văn hóa, văn ngh, TDTT, Các phong trào hot động l hi trong nhà trường.

  - Đảm nhn mt s công vic khác do Hiu trưởng Và P.HT phân công.

  26. Đ/c: Dương Th Thương - GVHĐ (Cm Trung Tâm)

  - Dy lp MGB 1 cùng đ/c Hin.

  - Ph trách công tác văn hóa, văn ngh, TDTT, Trang trí l hi và các hot động khác trong nhà trường.

  - Đảm nhn mt s công vic khác do Hiu trưởng Và P.HT phân công.

  27. Đ/c: Võ Th Hng Vân - GVHĐ (Cm Tin Phong)

  - Dy lp MGN 3cùng đ/c Mai.

  - Đảm nhn mt s công vic khác do Hiu trưởng Và P.HT phân công.

  28. Võ Th Hng Hi - GVHĐ (Cm Tin Phong)

  - Dy lp MGL3 cùng đ/c Quế.

  - Đảm nhn mt s công vic khác do Hiu trưởng Và P.HT phân công.

  29. Đ/c: Nguyn Th Thùy Nhung - NVDD. (Cm Trung Tâm)

   - Bếp trưởng đim trường TT, chu trách nhim v v sinh ATTP ca bếp ăn bán trú TT.

  - Ph trách v danh mc Thc đơn ca tr trên trang Websai ca trường.

           - Tiếp phm, chế biến và tính khu phn ăn cho tr.

  - Ph trách công tác v sinh khu vc nhà bếp.

  - Qun lý cơ s vt cht nhà bếp.

  - Ph trách chăm sóc bn hoa cây cnh, vườn rau, vườn cây ăn qu ca bé đim trường TT.

  -  Đảm nhn mt s công vic khác do Hiu trưởng và P.HT phân công.

  30. Đ/c: Trn Th Hng Nhung - Nhân viên dinh dưỡng bếp TT.

  - Ph trách v danh mc Thc đơn ca tr trên trang Websai ca trường.

           - Tiếp nhn thc phm, chế biến và tính khu phn ăn cho tr theo tun ph trách.

  - Ph trách công tác chăm sóc bn hoa cây cnh, vườn rau, vườn cây ăn qu đim trường TT.

  - Đảm nhn công tác chăm sóc và mt s công vic khác do Hiu trưởng Và P.HT phân công.

  31. Đ/c: Bùi Th Tho Hin - Nhân viên dinh dưỡng bếp TT.

  - Ph trách v danh mc “Thc đơn ca tr “ trên trang Websai ca trường.

           - Tiếp nhn thc phm, chế biến và tính khu phn ăn cho tr theo tun mình ph trách.

  - Ph trách công tác chăm sóc bn hoa cây cnh, vườn rau, vườn cây ăn qu ca bé đim trường TT.

  - Đảm nhn công tác chăm sóc và mt s công vic khác do Hiu trưởng Và P.HT phân công.

  32. Đ/c: Lê Th Minh Trang - Nhân viên dinh dưỡng bếp TT.

  - Ph trách v danh mc “Thc đơn ca tr “ Trên trang Websai ca trường.

           - Tiếp nhn thc phm, chế biến và tính khu phn ăn cho tr theo tun mình ph trách.

  - Ph trách công tác chăm sóc bn hoa cây cnh, vườn rau, vườn cây ăn qu ca bé đim trường TT.

  - Đảm nhn công tác chăm sóc và mt s công vic khác do Hiu trưởng Và P.HT phân công.

  33. Đ/c: Hoàng Th Thùy Nhung - NVDD Cm Tin Phong:

  - Bếp trưởng đim trường TP, chu trách nhim v v sinh ATTP ca bếp ăn bán trú TP.

  - Ph trách v danh mc Thc đơn ca tr trên trang Websai ca trường.

           - Tiếp nhn thc phm, chế biến và tính khu phn ăn cho tr theo tun mình ph trách.

  - Ph trách công tác chăm sóc bn hoa cây cnh, vườn rau, vườn cây ăn qu ca bé đim trường TT.

  -  Đảm nhn mt s công vic khác do Hiu trưởng và P.HT phân công.

  34. Đ/c: Dương Th Nhung - NVDD Cm Tin Phong.

  - Ph trách v danh mc “Thc đơn ca tr Trên trang Websai ca trường.

           - Tiếp nhn thc phm, chế biến và tính khu phn ăn cho tr theo tun mình ph trách.

  - Ph trách công tác chăm sóc bn hoa cây cnh, vườn rau, vườn cây ăn qu ca bé đim trường TT.

  - Đảm nhn công tác chăm sóc và mt s công vic khác do Hiu trưởng Và P.HT phân công.

  Trên là s phân công phn hành công vic ca tng cán b giáo viên và nhân viên trong toàn trường. (Trong quá trình thc hin có th điu chnh phù hp vi năng lc công vic) yêu cu các đồng chí trong nhà trường căn c để thc hin nghiêm túc chc trách, phn hành ca mình./.

  Nơi nhn:                                                                         HIU TRƯỞNG

  - B phn TCCB Phòng;                                         (Đã kí)

  - B phn CM;

  - Lưu VP.

  - Đăng website                                                                                     

                                                                                           Dương Th Thúy Hà

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  TÌM KIẾM


  Hỗ trợ trực tuyến
  Dương Thị Thúy Hà
  Dương Thị Thúy Hà
  Đỗ Thanh Hương
  Đỗ Thanh Hương
  Quản trị Website
  Quản trị Website
  ĐĂNG NHẬP

  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  HÌNH ẢNH
  LIÊN KẾT WEBSITE


  TRƯỜNG MẦM NON TÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
  Điện thoại: 0232.3959513 - Email: mntanthuy@lethuy.edu.vn
  Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com